Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op samenwerkingen met of producten van Femke van Eijndthoven, verder te noemen ‘kunstenaar’.
 • Het bedrijf of de persoon die een samenwerking aangaat of een product koopt van de kunstenaar wordt hier verder genoemd als ‘klant’.
 •  Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken wanneer beide partijen dat schriftelijk overeen zijn gekomen. Dit geldt ook na het beëindigen van een overeenkomst.

Gebruik en rechten

 •  Klachten en/of feedback dienen gemeld te worden binnen twee weken na aanlevering van het product.
 • Producten, of foto’s van producten, mogen online met naamsvermelding (@femkevaneijndthoven) en tag gebruikt worden. Producten in print mogen enkel met naamsvermelding (Femke van Eijndthoven) en link naar website (www.femkevaneijndthoven.com) gebruikt worden.
 • Het auteursrecht van kunst berust volledig bij de kunstenaar tenzij dit afgekocht wordt.
 • Elk gebruik van een product dat niet is overeengekomen, wordt gezien als een inbreuk op het auteursrecht van de kunstenaar. Bij inbreuk krijgt de klant een boete van minimaal tweemaal de gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.
 • De klant is bij samenwerking verantwoordelijk voor het geven van de juiste aanleverwensen, alvorens de kunstenaar start met het maken van de kunst. Indien er geen wensen zijn ingediend, kiest de kunstenaar zelf.
 • De kunstenaar mag de producten ontstaan uit een samenwerking/in opdracht gebruiken voor bedrijfsdoeleinden zoals het plaatsen van foto’s op eigen website en/of op sociale media. Hiervan kan worden afgeweken in een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.
 • Mocht de kunstenaar de kunst voor andere dan eigen bedrijfsdoeleinden willen gebruiken, gaat dit in overleg met de opdrachtgever.
 • Producten mogen door de klant niet worden doorverkocht of tentoon worden gesteld als zijnde eigen werk.
 • De kunstenaar is niet aansprakelijk voor schade aan de kunst na verzending. Indien er schade is opgelopen tijdens de verzending, neem dan contact op met het verzendbedrijf.
 • De kunstenaar heeft een garantietermijn van 12 maanden. Mocht bij het product (zonder toedoen van de klant) schade ontstaan en de klant kan aantonen dat dit niet diens schuld is, zal de kunstenaar in overeenstemming met de klant een herstelling of een vervanging van het product faciliteren.
Betaling en levertijd
 • Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 • Indien de kunstenaar het verschuldigde bedrag niet binnen de 14 dagen termijn heeft ontvangen, is de klant de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
 • Indien de klant in verzuim is of op andere wijze niet heeft voldaan aan één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daarbij inbegrepen, dan komen alle kosten die de kunstenaar heeft gemaakt voor rekening van de opdrachtgever.
 • Geen enkel gebruik van de kunst van de kunstenaar op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de klant enige uitstaande factuur van de kunstenaar nog niet heeft voldaan.
 • Wijzigingen in de opdracht door de klant om welke reden dan ook, komen voor rekening van de klant nadat er een aparte offerte is opgemaakt voor de extra kosten. Indien de kunstenaar niet akkoord gaat met de aanvullende opdracht, blijft de eerder gesloten overeenkomst geldig.
 • Wanneer de klant de samenwerking wil stopzetten, brengt de kunstenaar de al gemaakte kosten en uren in rekening.

 • Klanten die online een product of dienst bij de kunstenaar kopen hebben wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd. In deze 14 dagen kunnen zij van de koop of het contract af. Dit heet herroepingsrecht.